Mae Cyfranddaliadau Cymunedol Cam wrth Gam yn offeryn ar-lein sy’n eich galluogi i weithio tuag at lansio cynnig cyfranddaliadau cymunedol. Mae wedi ei ddylunio er mwyn helpu unrhyw un sy’n ystyried dosbarthu cyfranddaliadau cymunedol ar unrhyw gam o’r datblygu, o’r rhai sy’n ymchwilio i’r syniad am y tro cyntaf i’r rhai sydd ar fin cyhoeddi’r cynnig.

Mae’r offeryn wedi ei ddylunio mewn tri cham:

 • Cam 1: Ai cyfranddaliadau cymunedol yw’r dewis cywir? Ymarfer dechreuol sy’n pennu ai cyfranddaliadau cymunedol yw’r dewis cywir ar gyfer eich grŵp, yn seiliedig ar eich amgylchiadau a’ch cynlluniau o ran eich syniad busnes, eich sefydliad a’ch cymuned.
 • Cam 2: Paratoi: Os yw’r ymarfer dechreuol yn amlygu bod cyfranddaliadau cymunedol yn addas ar gyfer eich cymdeithas, bydd y cam hwn yn eich tywys trwy’r tasgau allweddol sy’n berthnasol i’r cynllun busnes, llywodraethu ac ymgysylltu cymunedol, er mwyn paratoi ar gyfer lansio cynnig cyfranddaliadau.  

 • Cam 3: Paratoi’r cynnig: Pan fyddwch wedi cwblhau’r tasgau allweddol hyn, mae’r cam olaf yn gyfle i chi sicrhau eich bod wedi ystyried popeth cyn lansio eich cynnig cyfranddaliadau, yn enwedig os byddwch yn ymgeisio i dderbyn y Nod Safon Cyfranddaliadau Cymunedol er mwyn dangos bod eich cynnig yn bodloni’r arfer da.

 

Mae’r offeryn cam wrth gam yn gofyn cyfres o gwestiynau i chi am eich cynlluniau, gan ganolbwyntio yn benodol ar syniad eich busnes, eich trefniadau llywodraethu a’ch gwaith yn ymgysylltu â’ch cymuned.

Pan fyddwch wedi ateb y cwestiynau ar gyfer pob cam, bydd yr offeryn cam wrth gam yn creu adroddiad i chi, gydag argymhellion allweddol ynghylch sut i fynd ymlaen at y cam nesaf, a lansio eich cynnig cyfranddaliadau cymunedol cyn pen dim.

Dechrau’r offeryn Cam wrth Gam

Cwblhau’r Offeryn Cam wrth Gam

Gan ddibynnu ar gam datblygu eich grŵp, gallwch gwblhau’r Offeryn ar un tro, ond rydych yn fwy tebygol o’i gwblhau dros amser. Bydd ei gwblhau ar un tro yn debygol o gymryd llai nag awr, gan ddibynnu ar ba wybodaeth sydd wrth law. 

Gellir cwblhau’r adrannau mewn unrhyw drefn, ond, yn gyffredinol, byddwch yn cael mwy o fudd ohono os dilynwch yr adrannau yn eu trefn, gan eu fod yn adlewyrchu camau datblygu cynigion cyfranddaliadau.  

Cofiwch fod yr offeryn wedi ei ddylunio i fod yn ailadroddol, felly mae’n debygol y byddwch yn dychwelyd at y cwestiynau wrth i chi barhau.

Dechrau’r offeryn Cam wrth Gam

Y wybodaeth fydd ei hangen arnoch er mwyn cwblhau’r Offeryn:  

Hyd yn oed pan fyddwch yn dechrau ar gam cyntaf yr offeryn, bydd y wybodaeth ganlynol yn ddefnyddiol:

 • Rheolau eich cymdeithas (os ydych wedi ymgorffori)
 • Trosolwg o sgiliau a phrofiad eich staff a’ch bwrdd
 • Unrhyw wybodaeth sydd gennych am eich syniad busnes e.e. eich cynnyrch/gwasanaethau
 • Manylion ynghylch sut rydych yn ymgysylltu â’ch cymuned
 • Unrhyw wybodaeth am y lefel o fuddsoddiad sydd ei angen arnoch

Dechrau’r offeryn Cam wrth Gam

Pedwar awgrym allweddol wrth gwblhau’r offeryn:  

 1. Byddwch yn onest. Nid oes atebion cywir neu anghywir yma, ac ni chewch wobrau am gael “marciau da”. Os byddwch yn ei gwblhau mewn ffordd onest a chyflawn, byddwch yn cael y mwyaf o fuddion wrtho.
 2. Dylech ystyried cwblhau’r offeryn hwn fel grŵp, ac, o bosibl gydag unrhyw gynghorydd sy’n gweithio gyda chi. Bydd gweithio trwy’r cwestiynau hyn yn cymryd ychydig yn hirach os byddwch yn trafod yr atebion gyda’ch cydweithwyr, ond byddwch yn dysgu mwy am eich sefydliad ac am farn pobl eraill.
 3. Peidiwch â phoeni gormod am yr union safle ar y raddfa. Ni fydd gwthiad bach yn effeithio ar bethau yn fawr – bydd meddwl am beth mae’r cwestiwn yn ei olygu a sut gallwch wella yn llawer mwy pwysig.
 4. Cofiwch glicio ar “Cadw/Save” i weld eich adroddiad!

Dechrau’r offeryn Cam wrth Gam

Preifatrwydd a Diogelwch

Bydd yr Uned Cyfranddaliadau Cymunedol, Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru a Chyfranddaliadau Cymunedol yr Alban yn storio eich gwybodaeth mewn ffordd ddiogel, ac ni fyddant yn ei gwerthu na’i rhannu ag unrhyw drydydd parti. Mae’n bosibl y byddwn yn defnyddio rhywfaint o’r data rydych yn ei roi i ni at ddibenion ymchwil er mwyn ein helpu i lywio ein gwaith ymchwil ond fel gwybodaeth ystadegol anhysbys yn unig.