Strwythurau Cyfreithiol a Chodi Cyfalaf

20th April 2018

Mathau gwahanol o gyfalaf

Mae angen cyfalaf ar bob menter gymdeithasol fel bod digon o arian ganddynt i dalu biliau dydd i ddydd (cyfalaf gweithio), prynu ac adnewyddu offer, prynu eiddo neu dalu am offer, staff a stoc i’w galluogi i ehangu.

Mae sawl math o gyfalaf yn cael eu defnyddio yn y sector mentrau cymdeithasol. Dyma’r mwyaf cyffredin:-

Grantiau – nid oes angen eu talu’n ôl, ond byddant ar gyfer pethau penodol fel arfer. Gall hyn fod yn anodd os bydd angen cyfalaf ar y sefydliad ar gyfer sawl elfen (staff, offer a stoc, dyweder), oherwydd gall fod angen grantiau gwahanol ar bob un, gydag amodau grant gwahanol. Gall prosesu grantiau gymryd llawer o amser ac mae’n bosibl mai dim ond mathau penodol o sefydliadau fydd yn gymwys.

Mae mwy a mwy o gystadleuaeth am grantiau ac, yn aml, mae iddynt reoliadau monitro a gwerthuso llym sy’n golygu y gallai cenhadaeth sefydliad ddechrau colli’i thrywydd, gyda’r sefydliad yn methu adweithio i newidiadau yn anghenion y bobl a’r cymunedau y mae’n eu gwasanaethu. Yn ogystal, nid yw cyllid grant bob amser yn cyd-fynd yn dda â chynlluniau sy’n masnachu’n bennaf fel rhan o’u budd/cyflawni cymunedol a, hefyd, bach iawn o gyllidwyr sy’n bodoli a fyddai’n cefnogi hyn.

Cyllido torfol - dyma roddion nad oes angen eu had-dalu ac, fel arfer, gellir eu defnyddio at unrhyw ddiben ar ôl eu sicrhau. Mae’n manteisio ar arian newydd gan gefnogwyr posibl y prosiect. Fel arfer, mae rhoddion trwy gyllido torfol ond yn llwyddiannus ar gyfer symiau o dan £15,000. Gall benthyciadau neu gyfranddaliadau trwy gyllido torfol godi symiau uwch o lawer.

Benthyciadau - mae angen eu talu’n ôl gyda llog ond, fel arfer, gellir eu defnyddio at unrhyw ddiben ar ôl eu sicrhau. Fel arfer, mae mathau traddodiadol o gyllid benthyciadau yn gofyn am sicrwydd (nad yw bob amser ar gael gan fentrau cymdeithasol) ond bu twf enfawr mewn cronfeydd buddsoddi cymdeithasol dros y degawd diwethaf. Mae gan y sector buddsoddi cymdeithasol lawer iawn o arian i’w fenthyg, ond nid oes digon o alw.

Er bod buddsoddwyr cymdeithasol yn fwy sympathetig na benthycwyr traddodiadol, mae llai o hyblygrwydd o hyd na thaliadau llog/difidend, y mae’r sefydliad ei hun yn cytuno arnynt mewn Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, yn dibynnu ar ei berfformiad.

Bondiau/Stoc Benthyg – cyfalaf tymor estynedig hirdymor, y gellir ei drosglwyddo (bondiau) neu beidio (stoc benthyg)