Beth yw’r Nod Safon? 

Cafodd y Nod Safon ei ddatblygu gan yr Uned Cyfranddaliadau Cymunedol, gyda chymorth yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol. Nid yw’r Awdurdod yn cymeradwyo nac yn rheoleiddio cynigion cyfranddaliadau cymunedol sy’n cael eu heithrio o Reoleiddiadau Hyrwyddiadau Ariannol. Os ydych yn buddsoddi mewn cyfranddaliadau cymunedol, nid oes hawl gennych gwyno i’r Ombwdsmon Ariannol na defnyddio’r Cynllun Digolledu Gwasanaethau Ariannol.

Caiff cymdeithasau sy’n gwneud cais am y Nod eu hasesu gan ymarferydd sydd wedi cael trwydded gan yr Uned Cyfranddaliadau Cymunedol. Maent yn asesu’r ddogfen gynnig, y ffurflen gais, cyfansoddiad y gymdeithas a thystiolaeth gynorthwyol fel cyfrifon blynyddol a chynllun busnes. Ond nid yw’n ofynnol iddynt asesu cryfder y cynllun busnes na phenderfynu a yw’n fuddsoddiad diogel.

Nid yw’r nod safon yn gwarantu y bydd y busnes yn llwyddo. Gallwch golli’r holl arian rydych yn ei fuddsoddi neu rywfaint ohono. Nid yw’n rhoi’r hawl i chi gael eich digolledu yn ariannol os yw pethau’n mynd o’i le. Y prif reswm y mae pobl yn prynu cyfranddaliadau cymunedol yw cefnogi’r busnes a’i bwrpas cymunedol. Os hoffech brynu cyfranddaliadau am resymau ariannol yn unig, dylech ofyn i gynghorydd ariannol am gyngor.

Gofynnir i gymdeithasau lofnodi Cod Ymarfer sy’n gofyn iddynt, ymysg pethau eraill, roi hawl i’r cyhoedd wneud cŵyn i’r Uned Cyfranddaliadau Cymunedol. Bydd yr Uned Cyfranddaliadau Cymunedol yn tynnu’r Nod o gynigion lle nad yw’r gymdeithas i’w weld yn cydymffurfio â’r Cod Ymarfer.

Sut i wneud cŵyn

Y mathau o gwynion rydym yn eu trin – Mae pedwar prif fath o gŵyn rydym yn eu trin yn ymwneud â dogfennau cynigion yn dangos y Nod Safon Cyfranddaliadau Cymunedol:

  • Mae gwybodaeth bwysig ar goll o’r ddogfen gynnig
  • Mae’r wybodaeth yn y ddogfen gynnig yn fwriadol anghywir  
  • Mae’r ddogfen gynnig yn ddryslyd neu’n gamarweiniol mewn rhyw ffordd bwysig
  • Nid yw’r gymdeithas yn ymateb i’ch cŵyn o fewn amserlen resymol, neu rydych yn anfodlon â’r ymateb a dderbyniwyd.

Cysylltu â’r gymdeithas – Mae’n bwysig eich bod yn cysylltu â’r gymdeithas yn gyntaf a rhoi cyfle iddi ymdrin â’r broblem. Os ydych yn cael trafferthion yn cysylltu â chymdeithas, byddwn yn eich helpu. Mae’n ofynnol i gymdeithasau ymateb i ymholiadau a chwynion o fewn pedair wythnos.

Gofyn i ni edrych ar eich cŵyn – Os ydych yn teimlo nad yw’r gymdeithas wedi delio â’ch cŵyn mewn ffordd deg, gallwn edrych ar y broblem ar eich rhan. Anfonwch neges e-bost at communityshares@uk.coop neu ffoniwch 0161 214 1762. Byddwn yn rhoi gwybod i chi am yr hyn rydym wedi ei ddarganfod, a’r hyn y gallwn ei wneud i unioni pethau. Ein nod yw ymateb o fewn wyth mis o dderbyn cŵyn.   

Rhagor o gymorth

Mae’r Uned Cyfranddaliadau Cymunedol yn croesawu unrhyw gŵyn yn ymwneud â chyfranddaliadau cymunedol, ond yr unig dro y gall weithredu yw os yw’r gymdeithas wedi cofrestru ei gynnig ar gyfer y Nod Safon Cyfranddaliadau Cymunedol. Dylid arddangos y Nod ar y ddogfen gynnig, a rhestru’r cynnig yn y Cyfeirlyfr Cyfranddaliadau Cymunedol.

Mae gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol, sef y corff sy’n gyfrifol am gofrestru cymdeithasau, gyfeirlyfr o’r holl gymdeithasau. Mae ganddo bŵer i gynnal archwiliadau ac ymchwiliadau i gymdeithas ar gais aelodau’r gymdeithas, a gan yr Awdurdod y mae’r pŵer am gosbi’r rheolwyr yn y pen draw, neu hyd yn oed dynnu’r gymdeithas o’r gofrestr.

Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn wasanaeth annibynnol, a sefydlwyd gan y Llywodraeth, sy’n rhoi cyngor diduedd rhad ac am ddim ar faterion ariannol. Mae ei wefan yn cynnwys tudalen ar gyfranddaliadau cymunedol.