Miliwn o resymau dros ddathlu blwyddyn gyntaf Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru

2nd Mar 2018

Wel, mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi hedfan! Mae ond yn teimlo fel ddoe pan oeddem yn ymlafnio drwy gaeau gwlyb Gardd Farchnad Glan yr Afon gyda gwesteion y lansiad a’n cyfaill enwog, Michael Sheen.

Gall llawer o bethau ddigwydd mewn blwyddyn ac, yn sicr, fel yn achos unrhyw brosiect newydd, mae blwyddyn gyntaf Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru wedi bod fel corwynt.

Mae Claudia a minnau wedi bod yn teithio gryn dipyn ar hyd yr M4 a thu hwnt, gan gwrdd â grwpiau a lledaenu’r neges am gyfranddaliadau cymunedol. Rydym wedi cwrdd â 64 o grwpiau, ac mae gan bob un ohonynt ei nod ei hun i wneud y gymuned yn lle gwell a chynnwys y gymuned yn y gwaith o lywio newid cadarnhaol a dylanwadu arno. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi cwrdd â phobl anhygoel a llawn ysbrydoliaeth sydd yn sicr wedi gwneud ein gwaith yn bleserus, yn werth chweil ac yn ddifyr.

Ar ddechrau’r flwyddyn, gwnaethom gynnal cyfres o sesiynau hyfforddi rhagarweiniol ar gyfranddaliadau cymunedol, i grwpiau nad oeddent wedi clywed amdanynt erioed o’r blaen neu grwpiau a oedd am ddysgu mwy amdanynt. Gweithiodd hyn yn dda ac roedd yn gyfle i ni ymweld â chymunedau a datblygu nifer iach o brosiectau posibl.

Mae’r ystod o ddealltwriaeth a phrofiad o gyfranddaliadau cymunedol wedi bod yn eang, ac rydym wedi gweld gwybodaeth fwy datblygedig mewn ardaloedd penodol, er enghraifft, y gorllewin a’r gogledd, ac mewn sectorau penodol, er enghraifft, tafarndai ac ynni. Nid oedd yn syndod i’r tîm mai dyma ble rydym wedi gweld ein tri chynnig cyfranddaliadau cyntaf.

Petai gennyf bunt am bob tro y mae rhywun wedi gofyn i ni “pam cyfranddaliadau cymunedol yn hytrach na chyllid neu fenthyciadau?” byddwn yn cynllunio fy ymddeoliad yn y Maldives ar ôl i’r prosiect hwn ddod i ben. Yn syml, fy ateb i yw bod cyfranddaliadau cymunedol yn annog “cyfranogiad cymunedol gweithredol go iawn” sy’n rhwym wrth fuddsoddiad ariannol, yn cael ei ysgogi gan eu gwerthoedd dyngarol a chymdeithasol. Mae cynlluniau cyfranddaliadau cymunedol yn arwain at gynnydd mewn trosiant, niferoedd gwirfoddolwyr, arloesedd a chynaliadwyedd am eu bod wedi’u cysylltu’n well â’u sail aelodaeth sydd â budd yn llwyddiant eich menter.

Rydym wedi darparu hyfforddiant I 148 o bobl  dros y flwyddyn ddiwethaf ac mae 90