Caiff y Nod Safon Cyfranddaliadau Cymunedol ei ddyfarnu i gynigion sy’n bodloni safonau arfer da cenedlaethol.

Mae’r safonau hyn yn sicrhau’r canlynol:

  • Bod y ddogfen gynnig a’r ffurflen gais yn hawdd i’w deall
  • Bod gennych yr holl ffeithiau sydd eu hangen arnoch i wneud penderfyniad cytbwys
  • Bod y ffeithiau wedi’u cefnogi gan y cyfrifon blynyddol a/neu gynllun busnes y gymdeithas
  • Nad oes unrhyw beth yn y dogfennau yn ffeithiol anghywir, yn ddryslyd neu yn gamarweiniol

Gofynnir i gymdeithasau arwyddo Cod Ymarfer yn gofyn iddynt, ymysg pethau eraill, roi hawl cwyno i’r cyhoedd i’r Uned Cyfranddaliadau Cymunedol.