Ar ôl cynnig cyfranddaliadau

20th April 2018

Llongyfarchiadau. Rydych chi wedi cwblhau cynnig cyfranddaliadau i’r gymuned ac rydych wedi codi’r arian y mae ei angen arnoch i fwrw ymlaen. Nawr mae’r gwaith caled yn dechrau.

Wrth reswm, bydd angen i chi brynu’r ased, cyflogi’r staff, prynu’r stoc a gwneud cant a mil o bethau eraill i ddechrau’r busnes. Mae’r nodyn hwn yn cymryd yn ganiataol y byddwch chi’n cael cyngor ac arweiniad ar hynny. Mae’r nodyn hwn yn canolbwyntio’n bennaf ar y pethau mae angen i chi eu gwneud i sicrhau bod y Gymdeithas a’r cynnig cyfranddaliadau yn parhau i weithio.

Yn y tymor byr

Yn ystod yr wythnosau cyntaf, bydd angen i chi:-

  1. Sefydlu’r gofrestr aelodau, y mae angen iddi gynnwys enwau aelodau, eu manylion cyswllt, dyddiadau ymuno a swm eu buddsoddiad. Mae gennych ddyletswydd gyfreithiol i gynnal cofrestr o aelodau ac, felly, nid yw rheoliadau diogelu data yn cyfyngu ar hyn. Mae templedi ar gael ar gais
  2. Dosbarthu tystysgrifau cyfranddaliadau aelodau. Mae templedi ar gael ar gais
  3. Cofrestru unrhyw arwystlon ar eich eiddo (er enghraifft gan ddarparwyr benthyciadau) gyda’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA)
  4. Penderfynu pa mor aml mae angen i’r bwrdd gyfarfod i reoli’r busnes, neilltuo cyfrifoldebau a sefydlu unrhyw is-bwyllgorau. Mae’n arfer dda nad oes unrhyw aelod bwrdd heb unrhyw dasgau neu gyfrifoldebau penodol wedi’u neilltuo iddynt.
  5. Dechrau datblygu’r strategaeth ymwneud ag aelodau – nid ydych eisiau colli’r holl fomentwm ac ewyllys da hwnnw o’r cynnig cyfranddaliadau.
  6. Rhoi gwybodaeth i aelodau trwy unrhyw sianeli cyfathrebu a sefydloch yn ystod yr ymgyrch cynnig cyfranddaliadau – diweddaru’ch tudalen Facebook, anfon diweddariadau drwy’r e-bost, dosbarthu taflenni
  7. Mae tasgau i’w gwneud nawr. Bydd gan eich aelodau bob math o sgiliau gallwch chi eu defnyddio a gall rhai o’r rhain ddod i’r amlwg nawr - os ydych chi’n trefnu’ch Cymdeithas at y diben hwn. Efallai nad oedd gan Pat y Plymwr lawer i’w gyfrannu at ysgrifennu dogfen y cynnig cyfranddaliadau, ond bydd yn ddefnyddiol ar gyfer trwsio’r toiledau ac ailgysylltu’r sinciau.
  8. Gwneud yn siŵr eich bod yn datblygu’r systemau a’r prosesau ar gyfer rheoli’r busnes - cytundebau, contractau, systemau ariannol, recriwtio, rotâu ac ati.

 

Yn y tymor canol

Yn ystod y flwyddyn gyntaf bydd angen i chi:-

  1. Sefydlu prosesau ymgysylltu ag aelodau yn y Gymdeithas. Gallai hyn fod